Our stories

Na Histwa Yo
No place to stay

Michel Joseph and Amy Bracken

After the 2010 earthquake, thousands of aid workers flooded into Haiti, to help the country recover and rebuild. Not everything about their presence was positive, however. We look at one aspect – the cost of middle class housing in Haiti, and how rising rents entrench the inequality in Haitian society.


Publications in English:
Some members of Haiti's middle class struggle to find affordable rent

Ano kote pou yo rete

Michel Joseph ak Amy Bracken

Apre 2010 tranbleman de tè, dè milye de èd travayè yo te fè nan an Ayiti, pou ede moun peyi sòti anba yon maladi e rekonstwi. Pa tout bagay sou pwezans yo li te genyen pozitif, sepandan. Nou gade sou yon sèl aspè-pri mitan klas lojman an Ayiti, ak jan rising pri lwaye a inekwasyon a nan sosyete Ayisyen an.


Piblikasyon an kreyòl:
Loyer en Haiti: Entre chèreté et inaccessibilité

Coming Home

Michel Joseph and Amy Bracken Photos: Edine Celestin

After the earthquake that devastated Haiti in 2010, many young people returned to Haiti to help rebuild the country. We meet some young women who have started their own businesses, and are thriving.


Publications in English:
Eight years after the earthquake, a different taste of Haiti
These Haitian women were doing great in U.S. — and then returned to aid quake-hit nation

ap vini lakay

Michel Joseph ak Amy Bracken Foto: Edine Celestin

Aprè tranbleman de tè a an Ayiti nan 2010, anpil jenn moun te retounen an Ayiti pou nou ede refè peyi a. Nou rankontre kèk jenn fanm ki te kòmanse pwòp biznis yo, epi ki gen nan bòl li.


Piblikasyon an kreyòl:
Les chocolateries Askanya ou le défi de réussir chez soi.
MYABÈL : Les saveurs d’Haïti dans une bouteille

Rejuvenating rice

Phares Jerome and Aida Alami

Haiti used to grow enough rice to feed itself until it was forced to drop its tariff barriers. Now it imports 80% of its rice, most of it from the US. A new government investment program has some farmers hopeful things could. One small company even plans to export back to the US.


Publications in English:
In Haiti, Golden Hopes in a Yellow Grain

Prix diri

Phares Jerome ak Aida Alami

Ayiti te itilize pou devlope ase diri pou bay manje tèt li jiskaske li te fòse pou li baryè tarif. Kounye a li enpòte 80% diri li, sa soti nan peyi Etazini. Yon nouvo gouvènman an envèstisman pwogram gen kèk fèmye èspwa sa te kapab. Yon sèl ti konpayi an menm te gen plan pou ekspòtasyon tounen pou Etazini.


Piblikasyon an kreyòl:
Relance de la production de riz dans l’Artibonite: entre doute, méfiance et optimisme

More stories
Plis istwa yo

Impact

Enpak

In a country like Haiti where most journalists don't do field work, Round Earth Media allowed me to dig deep. Close to a hundred interviews, entire days spent in the streets of Port-au-Prince, Jimani, Malpasse, Cap Haitien, Terrier Rouge, Ouanaminthe, Gonaives, and Lestere. [This project has] convinced me more than ever that the craft of a journalist is the same throughout the world.

Nan yon peyi tankou Ayiti kote pifò jounalis pa fè travay sou plas, Round Earth Media te pemèt mwen fouye dosye yo pi fon . Lò nou te fini fè prèsk 200 entwèvi ak lò nou fè tout jounin ap mache nan lari Pòtopwens, Jimani, Malpasse, Cap Haitien, Terrier Rouge, Ouanaminthe, Gonaïves ak Lestere. [Projè sa] vini konvenk mwen ke pwofesyon jounalis la se menm bagay toupatou sou latè.

Michel and I were on equal footing, paid the same amount by Round Earth and equally invested in producing content for our respective outlets. I love the idea of Michel’s work, in which I played a part, reaching every corner of Haitian society. I love the idea of Round Earth partnerships catching fire and spreading into continuously expanding networks between journalists across borders in the years to come.

Michel ak mwen te sou menm nivo nan projè Round Earth, nou te touche menm kantite lajan epi nou te gen men ròle nan prodiksyon repotaj yo. Mwen te renmen lide Michel yo, mwen te pataje anpil ladan yo . Mwen te santi empotans ròle mwen nan chak kwen sosyete a . Projè patenarya Round Earth la se tankou yon difè ki gaye ki ap pran fos ka jounalis ki gen pou travèse fontyè nan lané kap vini yo.

All the team
Nou tout jounalis yo

Media Partners

Medya Patnè

All our partners
Tout patnè nou yo

From the field

Sot nan tèrenInstagram