Our stories

Na Histwa Yo
Coming Home

Amy Bracken and Michel Joseph, photos: Edine Celestin

After the earthquake that devastated Haiti in 2010, many young people returned to Haiti to help rebuild the country. We meet some young women who have started their own businesses, and are thriving.


Publications in English:
These Haitian women were doing great in U.S. — and then returned to aid quake-hit nation
Eight years after the earthquake, a different taste of Haiti

ap vini lakay

Amy Bracken ak Michel Joseph, foto: Edine Celestin

Aprè tranbleman de tè a an Ayiti nan 2010, anpil jenn moun te retounen an Ayiti pou nou ede refè peyi a. Nou rankontre kèk jenn fanm ki te kòmanse pwòp biznis yo, epi ki gen nan bòl li.


Piblikasyon an kreyòl:
Les chocolateries Askanya ou le défi de réussir chez soi.
MYABÈL : Les saveurs d’Haïti dans une bouteille

Smuggled Eggs

Amy Bracken and Michel Joseph, photos: Edine Celestin

Eggs are often imported – illegally- to Haiti from the Dominican Republic. The imported eggs are cheaper and easier to get. This illegal trade has a negative effect on local production, but it persists in the face of regular attempts to stop it. As we follow the eggs (not the money) we see how something so simple is symbolic of much of Haiti’s economic woes.


Publications in English:
Haiti cracks down on eggs smuggled in to feed a hungry nation
Haiti has a chicken-and-egg problem

Ze contrebande

Amy Bracken ak Michel Joseph, foto: Edine Celestin

Ze ki souvan enpòte-ilegalman - an Ayiti nan Repiblik Dominikèn. Sot ze yo bon mache e yo vin pi fasil pou jwenn. Komès ilegal sa a gen yon efè negatif sou pwodi lokal, men li persiste figi regilye tantativ pou kanpe li. Menm jan nou swiv ze (pa lajan) nou wè ki jan yon bagay konsa tou senp senbolik pi fò nan problèmes ekonomik Ayiti a pati.


Piblikasyon an kreyòl:
La production avicole Haïtienne face au "Dumping" des producteurs Dominicains
Ze contrebande

No place to stay

Amy Bracken and Michel Joseph

After the 2010 earthquake, thousands of aid workers flooded into Haiti, to help the country recover and rebuild. Not everything about their presence was positive, however. We look at one aspect – the cost of middle class housing in Haiti, and how rising rents entrench the inequality in Haitian society.


Publications in English:
Some members of Haiti's middle class struggle to find affordable rent

Ano kote pou yo rete

Amy Bracken ak Michel Joseph

Apre 2010 tranbleman de tè, dè milye de èd travayè yo te fè nan an Ayiti, pou ede moun peyi sòti anba yon maladi e rekonstwi. Pa tout bagay sou pwezans yo li te genyen pozitif, sepandan. Nou gade sou yon sèl aspè-pri mitan klas lojman an Ayiti, ak jan rising pri lwaye a inekwasyon a nan sosyete Ayisyen an.


Piblikasyon an kreyòl:
Loyer en Haiti: Entre chèreté et inaccessibilité

More stories
Plis istwa

Impact

Enpak

Michel and I were on equal footing, paid the same amount by Round Earth and equally invested in producing content for our respective outlets. I love the idea of Michel’s work, in which I played a part, reaching every corner of Haitian society. I love the idea of Round Earth partnerships catching fire and spreading into continuously expanding networks between journalists across borders in the years to come.

Michel ak mwen te sou menm nivo nan projè Round Earth, nou te touche menm kantite lajan epi nou te gen men ròle nan prodiksyon repotaj yo. Mwen te renmen lide Michel yo, mwen te pataje anpil ladan yo . Mwen te santi empotans ròle mwen nan chak kwen sosyete a . Projè patenarya Round Earth la se tankou yon difè ki gaye ki ap pran fos ka jounalis ki gen pou travèse fontyè nan lané kap vini yo.

In a country like Haiti where most journalists don't do field work, Round Earth Media allowed me to dig deep. Close to a hundred interviews, entire days spent in the streets of Port-au-Prince, Jimani, Malpasse, Cap Haitien, Terrier Rouge, Ouanaminthe, Gonaives, and Lestere. [This project has] convinced me more than ever that the craft of a journalist is the same throughout the world.

Nan yon peyi tankou Ayiti kote pifò jounalis pa fè travay sou plas, Round Earth Media te pemèt mwen fouye dosye yo pi fon . Lò nou te fini fè prèsk 200 entwèvi ak lò nou fè tout jounin ap mache nan lari Pòtopwens, Jimani, Malpasse, Cap Haitien, Terrier Rouge, Ouanaminthe, Gonaïves ak Lestere. [Projè sa] vini konvenk mwen ke pwofesyon jounalis la se menm bagay toupatou sou latè.

All the team
Tout ekip la

Media Partners

Medya ki patnè nou yo

All our partners
Tout patnè nou yo