Our stories

Na Histwa Yo

}

Coming Home

Amy Bracken and Michel Joseph Photos: Edine Celestin

After the earthquake that devastated Haiti in 2010, many young people returned to Haiti to help rebuild the country. We meet some young women who have started their own businesses, and are thriving.


Publications in English:
These Haitian women were doing great in U.S. — and then returned to aid quake-hit nation
Eight years after the earthquake, a different taste of Haiti

ap vini lakay

Amy Bracken ak Michel Joseph Foto: Edine Celestin

Aprè tranbleman de tè a an Ayiti nan 2010, anpil jenn moun te retounen an Ayiti pou nou ede refè peyi a. Nou rankontre kèk jenn fanm ki te kòmanse pwòp biznis yo, epi ki gen nan bòl li.


Piblikasyon an kreyòl:
Les chocolateries Askanya ou le défi de réussir chez soi.
MYABÈL : Les saveurs d’Haïti dans une bouteille

Smuggled Eggs

Amy Bracken and Michel Joseph Photos: Edine Celestin

Eggs are often imported – illegally- to Haiti from the Dominican Republic. The imported eggs are cheaper and easier to get. This illegal trade has a negative effect on local production, but it persists in the face of regular attempts to stop it. As we follow the eggs (not the money) we see how something so simple is symbolic of much of Haiti’s economic woes.


Publications in English:
Haiti cracks down on eggs smuggled in to feed a hungry nation
Haiti has a chicken-and-egg problem

Ze contrebande

Amy Bracken ak Michel Joseph Foto: Edine Celestin

Ze ki souvan enpòte-ilegalman - an Ayiti nan Repiblik Dominikèn. Sot ze yo bon mache e yo vin pi fasil pou jwenn. Komès ilegal sa a gen yon efè negatif sou pwodi lokal, men li persiste figi regilye tantativ pou kanpe li. Menm jan nou swiv ze (pa lajan) nou wè ki jan yon bagay konsa tou senp senbolik pi fò nan problèmes ekonomik Ayiti a pati.


Piblikasyon an kreyòl:
La production avicole Haïtienne face au "Dumping" des producteurs Dominicains

No place to stay

Amy Bracken and Michel Joseph

After the 2010 earthquake, thousands of aid workers flooded into Haiti, to help the country recover and rebuild. Not everything about their presence was positive, however. We look at one aspect – the cost of middle class housing in Haiti, and how rising rents entrench the inequality in Haitian society.


Publications in English:
Some members of Haiti's middle class struggle to find affordable rent

Ano kote pou yo rete

Amy Bracken ak Michel Joseph

Apre 2010 tranbleman de tè, dè milye de èd travayè yo te fè nan an Ayiti, pou ede moun peyi sòti anba yon maladi e rekonstwi. Pa tout bagay sou pwezans yo li te genyen pozitif, sepandan. Nou gade sou yon sèl aspè-pri mitan klas lojman an Ayiti, ak jan rising pri lwaye a inekwasyon a nan sosyete Ayisyen an.


Piblikasyon an kreyòl:
Loyer en Haiti: Entre chèreté et inaccessibilité

Carnival of Change

Michel Joseph and Aida Alami Photos: Jean Marc Herve Abelard

Each February, the city of Jacmel holds a giant 24-hour party, with parades of elaborate artwork and flamboyant costumes. This year, the theme of Carnival was “Change” - sending a powerful message to the government and to the world.


Publications in English:
Haitian artists give everything to Jacmel carnival
The art of community in Haiti’s Carnival

Kanaval de chanjman

Michel Joseph ak Aida Alami Foto: Jean Marc Herve Abelard

Chak mwa Fevriye, vil Jakmèl a chaje yon gwo 24 trè sou pati, avèk parad élaborer une ak grandyoz pandan. Ane sa a, tèm kanaval li te genyen "Chanjman" - voye yon mesaj ki pwisan pou gouvènman an e pou mond lan.


Piblikasyon an kreyòl:
Haïti -Jacmel :Le papier mâché pour la survie quotidienne
Le papier mâché pour la survie quotidienne

Rejuvenating rice

Phares Jerome and Aida Alami

Haiti used to grow enough rice to feed itself until it was forced to drop its tariff barriers. Now it imports 80% of its rice, most of it from the US. A new government investment program has some farmers hopeful things could. One small company even plans to export back to the US.


Publications in English:
In Haiti, Golden Hopes in a Yellow Grain

Prix diri

Phares Jerome ak Aida Alami

Ayiti te itilize pou devlope ase diri pou bay manje tèt li jiskaske li te fòse pou li baryè tarif. Kounye a li enpòte 80% diri li, sa soti nan peyi Etazini. Yon nouvo gouvènman an envèstisman pwogram gen kèk fèmye èspwa sa te kapab. Yon sèl ti konpayi an menm te gen plan pou ekspòtasyon tounen pou Etazini.


Piblikasyon an kreyòl:
Relance de la production de riz dans l’Artibonite: entre doute, méfiance et optimisme

Border children

Phares Jerome and Aida Alami

Every week, unaccompanied  children arrive at the border between Haiti and the Dominican Republic.  They’re usually children born to Haitian migrants who live and work in the Dominican Rep. Growing anti-Haitian sentiment has led to mass deportations, including about 4,000 children. The children’s stories are gripping and tell of abuse on both sides of the border. THIS IS THE ORIGINAL SYNOPSIS.


Publications in English:
Between Hate, Hope, and Help: Haitians in the Dominican Republic

Òfelen sou fontyè a

Phares Jerome ak Aida Alami

Chak semèn, non moun rive nan fontyè a ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn. Yo ap toujou timoun ki fèt pou Ayisyen imigran ki rete pou yo ka travay nan Dominikèn depite en santiman kont Ayisyen ki te mennen pou mas depòtasyon ki gen anviwon 4,000 moun. Parabòl pèp yo dezyèm e di abi sou tou de bò fontyè a.


Piblikasyon an kreyòl:

Gay marraige off the table in Haiti

Amy Bracken

COMING SOON


Publications in English:
Why it's gotten harder for LGBT people in Haiti since the earthquake

SO WHAT DO WE PUT HERE?

Amy Bracken

BEV, SUGGESTIONS?


Piblikasyon an kreyòl:

Prisoners to puppeteers

Michel Joseph and Aida Alami Photos: Jean Marc Herve Abelard

Eighty percent of people in prison in Haiti are awaiting trial - sometimes for years, even if they are innocent. Conditions are so bad, prisoners have died of hunger. Now artists, including ex-inmates, are using art to get the public's attention on the plight of thousands of men languishing in Haiti’s jails.


Publications in English:
From Prison's Horrors, a Work of Art

Prizonye pou marionnettes

Michel Joseph ak Aida Alami Foto: Jean Marc Herve Abelard

Katreven pousan moun ki nan prizon an Ayiti ap tann jijman - pafwa pou ane sa yo, menm si yo inosan. Kondisyon yo pa bon yo, prizonye ki te mouri grangou. Koulye a, atis ki enkli ansyen détenus, ap itilize atis pou rive atansyon piblik la sou li a retransmèt de milye de moun languishing yo ki nan prizon an Ayiti.


Piblikasyon an kreyòl:
Situation Carcérale en Haiti: Des marionettes pour denoncer l'horreur

Haiti's Me Too movement

Phares Jerome, Michel Joseph and Aida Alami

Since the earthquake of 2010, Haitian society has become less tolerant of rape. Michel Joseph interviews comedian Gaelle Bien Aime, a leader of Haiti's homegrown MeToo movement. Phares Jerome reports that while rape victims from the middle class are finding more resources to help them, poorer victims still struggle against discrimination. CREOLE TRANSLATION COMING SOON.


Publications in English:
This Haitian comedian revealed her trauma and became a voice for #MeToo

Vyol e MeToo

Phares Jerome, Michel Joseph ak Aida Alami

Depi tranbleman tè janvye 2010 la, pèp Ayisyen plis montre yo pa danse kole ak moun kap fè vyol sou fanm ak timoun. Jounalis Michel Joseph te pale ak komedyen Gaël Bien-Aimé, you n nan responsab mouvman MeToo haïtien. Pharès Jerome, li menm fè konnen viktim vyol yo, sitou sa yo ki sot nan katye pov yo, jwenn plis sipò kounye ya.


Piblikasyon an kreyòl:
Gaëlle Bien-Aimé et la scène: Un mariage pour le respect des droits de la femme et l’équité de genre en Haïti
Viol : de petits progrès éclipsés par d’énormes défis

A goldmine of garbage

Phares Jerome and Conrad Fox Photos: Conrad Fox

Many Haitian expats dream of returning to start a flashy business. Johnson Desauguste dreams of picking up all the garbage. We visit his organization, Kay Blada Recycling, dozens of poor people in his hometown are employed turning discarded plastic into cash.


Publications in English:
COMING SOON IN ENGLISH

Fatra gen lò

Phares Jerome ak Conrad Fox Foto: Conrad Fox

Johnson Desauguste, yon jèn Ayisyen kap viv nan peyi Etazini depi 2013, kreye yon antrepriz ki achte tout kalite fatra plastik moun jete nan lari. Nou te vizite antrepriz sa a ki rele Kay Blada resiklaj ki twouvel nan vil Inche nan deptman Sant. Plizyè dizèn moun ki pa gen gwo mwayen ranmase fatra yo epi al vann yo bay antrepriz la. Sa a pèmèt yo jwenn kichoy pou yo manje.


Piblikasyon an kreyòl:
Gagner de l’argent avec les déchets plastiques, c’est possible