Our stories

Na Histwa Yo

}

No place to stay

Michel Joseph and Amy Bracken

After the 2010 earthquake, thousands of aid workers flooded into Haiti, to help the country recover and rebuild. Not everything about their presence was positive, however. We look at one aspect – the cost of middle class housing in Haiti, and how rising rents entrench the inequality in Haitian society.


Publications in English:
Some members of Haiti's middle class struggle to find affordable rent

Ano kote pou yo rete

Michel Joseph ak Amy Bracken

Apre 2010 tranbleman de tè, dè milye de èd travayè yo te fè nan an Ayiti, pou ede moun peyi sòti anba yon maladi e rekonstwi. Pa tout bagay sou pwezans yo li te genyen pozitif, sepandan. Nou gade sou yon sèl aspè-pri mitan klas lojman an Ayiti, ak jan rising pri lwaye a inekwasyon a nan sosyete Ayisyen an.


Piblikasyon an kreyòl:
Loyer en Haiti: Entre chèreté et inaccessibilité

Coming Home

Michel Joseph and Amy Bracken Photos: Edine Celestin

After the earthquake that devastated Haiti in 2010, many young people returned to Haiti to help rebuild the country. We meet some young women who have started their own businesses, and are thriving.


Publications in English:
These Haitian women were doing great in U.S. — and then returned to aid quake-hit nation
Eight years after the earthquake, a different taste of Haiti

ap vini lakay

Michel Joseph ak Amy Bracken Foto: Edine Celestin

Aprè tranbleman de tè a an Ayiti nan 2010, anpil jenn moun te retounen an Ayiti pou nou ede refè peyi a. Nou rankontre kèk jenn fanm ki te kòmanse pwòp biznis yo, epi ki gen nan bòl li.


Piblikasyon an kreyòl:
Les chocolateries Askanya ou le défi de réussir chez soi.
MYABÈL : Les saveurs d’Haïti dans une bouteille

Carnival of Change

Michel Joseph and Aida Alami Photos: Jean Marc Herve Abelard

Each February, the city of Jacmel holds a giant 24-hour party, with parades of elaborate artwork and flamboyant costumes. This year, the theme of Carnival was “Change” - sending a powerful message to the government and to the world.


Publications in English:
Haitian artists give everything to Jacmel carnival

Kanaval de chanjman

Michel Joseph ak Aida Alami Foto: Jean Marc Herve Abelard

Chak mwa Fevriye, vil Jakmèl a chaje yon gwo 24 trè sou pati, avèk parad élaborer une ak grandyoz pandan. Ane sa a, tèm kanaval li te genyen "Chanjman" - voye yon mesaj ki pwisan pou gouvènman an e pou mond lan.


Piblikasyon an kreyòl:
Le papier mâché pour la survie quotidienne

Smuggled Eggs

Michel Joseph and Amy Bracken Photos: Edine Celestin

Eggs are often imported – illegally- to Haiti from the Dominican Republic. The imported eggs are cheaper and easier to get. This illegal trade has a negative effect on local production, but it persists in the face of regular attempts to stop it. As we follow the eggs (not the money) we see how something so simple is symbolic of much of Haiti’s economic woes.


Publications in English:
Haiti has a chicken-and-egg problem
Haiti cracks down on eggs smuggled in to feed a hungry nation

Ze contrebande

Michel Joseph ak Amy Bracken Foto: Edine Celestin

Ze ki souvan enpòte-ilegalman - an Ayiti nan Repiblik Dominikèn. Sot ze yo bon mache e yo vin pi fasil pou jwenn. Komès ilegal sa a gen yon efè negatif sou pwodi lokal, men li persiste figi regilye tantativ pou kanpe li. Menm jan nou swiv ze (pa lajan) nou wè ki jan yon bagay konsa tou senp senbolik pi fò nan problèmes ekonomik Ayiti a pati.


Piblikasyon an kreyòl:
La production avicole Haïtienne face au "Dumping" des producteurs Dominicains